Условия за ползване

Предоставянето на достъпът до и използването на този сайт се подчиняват на следните условия. Моля, не използвайте този уебсайт, освен ако не сте съгласни с описаните условия. Този уебсайт е разработен от Байер България ЕООД (наричано по-долу БАЙЕР) и се администрира от последното. Запазваме правото си да спрем или изменим частично или изцяло този уебсайт, Общите условия за ползване, нашите Общи условия и Условията за продажба и доставка. Моля, имайте предвид, че можем да правим такива промени по свое усмотрение, като нямаме задълженеие за предварително уведомяване. Поради това, при следващото посещение на този уебсайт, ще трябва да Ви помолим да се запознаете отново с условията и да обърнете внимание на промените или измененията, които може да са направени.

Разрешение за ползване и ползи

Всички данни, документи и илюстрации, публикувани на този уебсайт, са изключителна собственост на БАЙЕР. Всяко разрешение за ползване на горните се предоставя при условие, че съответната бележка за авторски права е поставена на всички копия, че тези данни се използват само за лични цели, че не се използват за търговски цели, че данните не се променят по никакъв начин и че всички илюстрации, получени от уебсайта, се използват само и единствено във връзка с придружаващия текст.

Търговски марки и авторски права

Всички търговски марки на този уебсайт са собственост на БАЙЕР, освен ако не е посочено друго или на друго основание се възприема като права на трети страни. Всяко неразрешено използване на тези търговски марки или други материали е изрично забранено и представлява нарушение на авторското право, правото на търговска марка или други права на индустриална собственост.

Ограничена отговорност

БАЙЕР е съставило подробната информация, предоставена на този сайт, на базата на вътрешни и външни източници, доколкото му е известно, полагайки професионална грижа. Стремим се непрекъснато да разширяваме и актуализираме тази гама от информация. Информацията в този уебсайт е предоставена единствено с цел представяне на БАЙЕР и неговите продукти и услуги. Въпреки това, не правим каквито и да било декларации или гаранции, изрични или мълчаливи, за пълнотата или верността на информацията, съдържаща се на този уебсайт. Моля, имайте предвид, че тази информация, макар и точна в деня на нейното публикуване, може вече да не е актуална. Затова Ви препоръчваме да проверявате всяка информация, която сте получили от този сайт, преди да я използвате под каквато и да е форма. Съветите, предоставени на този уебсайт, не ви освобождават от отговорност за извършването на Ваши собствени проверки на нашите най-нови съвети – в частност, нашите информационни листове за безопасност и техническите спецификации - както и на нашите продукти, с оглед на тяхната пригодност за предвидените процеси и цели. Ако имате нужда от съвет или инструкции относно нашите продукти или услуги, моля, свържете се с нас директно. Потребителите на този уебсайт декларират, че са съгласни да имат достъп до сайта и съдържанието му на свой собствен риск. Нито БАЙЕР, нито трети страни, участващи в разработването, създаването или предаването на този сайт, могат да бъдат подведени под отговорност за вреди или наранявания в резултат на достъп или невъзможност за достъп или от използването или невъзможността за използване на този сайт или възникнали от факта, че сте се позовавали на информацията, предоставена на този уебсайт.

Уебсайтове /връзки на трети страни- доставчици

Този уебсайт съдържа връзки / препратки към уебсайтове на трети страни. Чрез предоставянето на такива връзки, БАЙЕР не дава одобрението си за тяхното съдържание. БАЙЕР не поема отговорност за наличието или съдържанието на такива уеб сайтове, нито каквато и да е отговорност за вреди или наранявания, произтичащи от използването на съответното съдържание. Байер не гарантира, че горепосочените страници предоставят информация с постоянно качество. Връзките с други уеб сайтове се предоставят на потребителите на уебсайтовете само с цел удобство. Потребителите имат достъп и използват такива уеб сайтове на свой собствен риск. Изборът на връзки не трябва по никакъв начин да ограничава потребителите до свързаните страници.

Данни, предоставени от Вас

Потребителят на този уебсайт носи пълна отговорност за съдържанието и верността на данните, които предоставя на БАЙЕР, както и за ненарушаването на правата на трети лица, които могат да бъдат обвързани от съответните данни. Потребителят дава своето съгласие на БАЙЕР да съхранява такива данни и да ги използва за целите на статистическия анализ или за всяка друга определена бизнес цел, освен ако информацията включва лични данни, надхвърлящи основните данни или данните, които са необходими за целта на използването. В частност, Байер има право да използва съдържанието на такива съобщения, включително идеи, изобретения, планове, техники и опит, съдържащи се в тях, за всякакви цели, като например разработване, производство и / или маркетинг на продукти или услуги, както и да възпроизвежда такава информация и да я предоставя на трети страни без никакви ограничения.

Международни потребители

Този сайт се проверява, управлява и актуализира от БАЙЕР в България. Той е предназначен изключително за използване в България. Байер не гарантира, че данните, представени на този уебсайт, са относими за места извън България, и по-специално, не гарантира че продуктите и услугите ще бъдат налични със същия външен вид, със същите размери или при едни и същи условия. Ако посетите този уебсайт от място извън България или изтеглите съдържание от такова място, моля, обърнете внимание, че е ваша собствена отговорност да гарантирате, че действате в съответствие с местното законодателство, приложимо за съответното място.
Продуктите, посочени на този уебсайт, може да се предлагат в различни опаковки, в различни размери на опаковката или с различни обозначения или маркировки в зависимост от държавата.
В САЩ дейността се осъществява от Корпорацията Байер. Клиентите в САЩ следва да се обръщат към това юридическо лице.

Продажба на продукти на БАЙЕР

Нашите продукти се продават в съответствие с настоящата версия на нашите Общи условия за продажба и доставка.

Ако желаете да докладвате нежелана лекарствена реакция или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт, с Изпълнителната Агенция по Лекарствата или използвайте линка отдолу: https://www.bayer.com/bg/bg/pharmacovigilance